Dnes je pátek 18. srpna 2017 - 05:02:54 a svátek má Helena
 


Úvodní stránka

Rozdíly mezi rasami

Romové v ČR

Judaismus jako skupinová evoluční strategie

Eugenika

Rozdíly mezi muži a ženami

Radikální feminismus

Sociální vědy

Náboženství

Varia

Sponzoři

Kontakty

 

Diskuzní fórum

 

Psychologický průvodce Prahou

e-mailVyrovnaly se naše vědecké instituce dostatečně s exponenty bývalého režimu ve svých řadách?
Ano(9)   Ne(108)

 
Sociální vědy

Akademická místa (university, vědecké ústavy) jsou do velké míry obsazena lidmi z předlistopadového období. Tito lidé byli ve své naprosté většině loajální k systému (vstoupili do KSČ, StB, publikovali a přednášeli v duchu marxismu-leninismu, neumožnili studium nadaným uchazečům, kteří nebyli kádrově v pořádku apod.). Své pozice si často získali ne na základě znalostí a talentu, ale právě svoji bezcharakterností. Ti noví nebývají o mnoho kvalitnější, jelikož byli vybráni právě těmi starými (na základě podobnosti). Zdá se, že hlavním kritériem výběru není znalost nebo talent, ale "slib mlčenlivosti" (tj. absence kritiky).

Tato sekce slouží k diskusi a sběru materiálu, který bude tvořit základ knihy Řekl´s ďáblovi (proč) ne?, která bude mapovat svět našich sociálních vědců. (Část materiálů o katedře psychologie FF UK byla již shromážděna a je k dispozici na www.volny.cz/celetna20/.)

Inspirace pro výzkumy

1. Typologie sociálních vědců (z politického hlediska)

Pro přesnější odlišení nabízíme tuto, zatím pracovní, typologii:

 1. tzv. tvrdí - angažovaní funkcionáři, vedoucí stranických buněk, agenti StB;
 2. tzv. měkcí - loajální, ale politicky neaktivní, ustrašení kariéristé;
 3. tzv. neutrálové - podařilo se jim projít systémem, aniž se zapletli;
 4. tzv. disidenti - byla jim pro jejich politické názory a kritičnost znemožněna (nebo znesnadňována) akademická kariéra;
 5. tzv. smíšení - původně straníci, nicméně potom vyloučeni.

V dalším textu budeme pro první dvě skupiny používat termín "kolaboranti".

KOMENTÁŘE

Příspěvky pište do Diskuzního fóra, nebo e-mailem.

2. Charakterologie

 • Jaké jsou osobnostní charakteristiky kolaborantů?
 • Jaké jsou osobností rysy disidentů?
 • Vypracování typologie členu KSČ a spolupracovníků StB.
 • Z jakých rodinných struktur kolaboranti pocházeli nejčastěji - např. typ výchovy; jednalo se spíše o rodinné klany nebo o jednotlivce; hrálo roli pořadí narození, pohlaví atd.

KOMENTÁŘE

Příspěvky pište do Diskuzního fóra, nebo e-mailem.

3. Třináct let poté

Jak se kolaborantům daří dnes - kolik z nich opustilo své pozice (respektive bylo donuceno), kolik zůstalo?

KOMENTÁŘE

Příspěvky pište do Diskuzního fóra, nebo e-mailem.

4. Vědecký a pedagogický přínos

Jaká je vědecká a pedagogická úroveň kolaborantů ve srovnání s těmi, kteří nekolaborovali?

KOMENTÁŘE

Příspěvky pište do Diskuzního fóra, nebo e-mailem.

5. KSČ jako skupinová strategie

 • Zmapování struktur v současnosti, jejich spolupráce: např. publikují společně?
 • Existují někde tvrdá jádra těchto struktur (VŠ, výzkumné ústavy)? Soutěž o nejrudější katedru - vědecký ústav.

KOMENTÁŘE

Příspěvky pište do Diskuzního fóra, nebo e-mailem.

6. Pocit viny

Trpí kolaboranti pocity viny? Jak hodnotí své jednání s odstupem 13 let?

KOMENTÁŘE

Příspěvky pište do Diskuzního fóra, nebo e-mailem.

7. Newspeak

 • Psychologické aspekty partajního newspeaku, eventuálně newspeaku v stranické psychologii.
 • Funguje tento newspeak dál?

KOMENTÁŘE

Příspěvky pište do Diskuzního fóra, nebo e-mailem.

8. Politická korektnost

 • Jak se píše o politicky korektních tématech?
 • Liší se v přístupu k nim kolaboranti a nekolaboranti?
 • Kolik žádostí o grant bylo zamítnuto z důvodů politické nevhodnosti tématu?
 • Myšlenkový experiment: Který výzkum by byl pravděpodobně nepovolen/zastaven?

KOMENTÁŘE

Příspěvky pište do Diskuzního fóra, nebo e-mailem.

9. Případ "Ríša"

Doc. Rymeš, bývalý voják z povolání, donedávna vedoucí katedry psychologie FF UK, byl patrně agentem StB (dle Cibulkových seznamů: nar. 29.4.1942, krycí jméno Ríša, číslo svazku 3441). Jeho působení ve funkci vedoucího katedry bylo (alespoň do roku 1998, kdy se změnil status vysokých škol) v rozporu textem zákona 451/1991 Sb., podle kterého nikdo, kdo byl evidován v materiálech Státní bezpečnosti jako spolupracovník, nesmí působit jako vedoucí pracovník v řídící působnosti. Na vysokých školách se těmito funkcemi rozumějí rovněž funkce volených akademickým funkcionářů a funkce schvalované akademickým senátem vysoké školy a fakulty.

 • Jak se Rymešovi podařilo získat negativní lustrační osvědčení? (V současné době jsme požádali Ministerstvo vnitra o možnost nahlédnout do jeho svazku. Relevantní informace uveřejníme.)

KOMENTÁŘE

Příspěvky pište do Diskuzního fóra, nebo e-mailem.

10. "Wolfův seznam"

Tzv. "Wolfův seznam" obsahuje jména našich sociálních vědců (eventuálně osob, které se v sociálních vědách angažují), kteří byli členy KSČ, StB, případně jiným způsobem kolaborovali s komunistickým režimem. Seznam je jakýmsi úvodem k problematice - velmi dobře si uvědomujeme, že je třeba ke každému "příběhu" přistupovat individuálně.

Jméno   Druh spolupráce   Současné postavení
Cimický   StB    
L. Čírtková   KSČ   Policejní akademie
S. Fraňková   KSČ (vedoucí stranické organizace)   Kat. psych. FFUK
I. Gillernová   KSČ   Kat. psych. FFUK, vedoucí
Z. Helus   KSČ   Proděkan PedFak FFUK
J. Janoušek   KSČ   Kat. psych. FFUK
O. Mikšík   KSČ   Kat. psych. FFUK
Odehnal   KSČ   Kat. psych. FFUK
M. Rymeš   StB   Kat. psych. FFUK
I. Slaměník   KSČ   Kat. psych. FFUK
V. Smékal   KSČ   Kat. psych. MU
L. Šulová   KSČ   Kat. psych. FFUK
P. Uhlář   KSČ   Kat. psych. FFUK

KOMENTÁŘE

Příspěvky pište do Diskuzního fóra, nebo e-mailem.

Doporučená literatura:

 

Download & Odkazy

http://www.volny.cz/celetna20/

Nahoru

Design IVTTPOWERED BY HOSTING4U
 


Nahoru